PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūnijs 2024

P O T C P S Sv
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1038

Kopējais skaits: 1316088

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta Šem­be­ļos (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads). Ama­tu mā­cī­jies no tē­va. 1918 At­grie­zies no I Pa­sau­les ka­ra ar ie­dra­gā­tu ve­se­lī­bu, in­ten­sī­vi pie­vēr­šas pod­nie­cī­bai
1957 Uz­ņemts MS
1958 Pie­šķirts Lat­vi­jas PSR No­pel­niem ba­gā­tā māk­slas dar­bi­nie­ka no­sau­kums
1933 Sāk pie­da­lī­ties iz­stā­dēs Lat­vi­jā un pa­sau­lē.
No­zī­mī­gā­kās iz­stā­des:
1933 Hel­sin­kos, 1935 Bri­se­lē, 1937 Pa­rī­zē, 1938 Ber­lī­nē, 1939 Lon­do­nā, 1939,1959 Leip­ci­gā, 1958 Že­nē­vā, 1959 Ņu­jor­kā, Ha­van­nā, 1960,1961,1965,1969,1980 Mas­ka­vā, 1967 Mon­re­ālā.

P
er­so­nāl­iz­stā­des: 1971,1972 Rī­gā, Pre­iļos, Rē­zek­nē, Lu­dzā

 Ap­bal­vo­ju­mi:
1936 Bron­zas me­da­ļa Lat­ga­les iz­stā­dē Rē­zek­nē
1937 Sud­ra­ba me­da­ļa 1.Lat­vi­jas daiļ­amat­nie­cī­bas iz­stā­dē Rī­gā, Sud­ra­ba me­da­ļa Zem­ga­les iz­stā­dē Jel­ga­vā. Zel­ta me­da­ļa un dip­loms Starp­tau­tis­ka­jā māk­slas un teh­ni­kas iz­stā­dē Pa­rī­zē
1938 At­zi­nī­bas raksts Starp­tau­tis­ka­jā amat­nie­cī­bas iz­stā­dē Ber­lī­nē
1940 Zel­ta me­da­ļa Lat­ga­les iz­stā­dē Dau­gav­pi­lī.
Dar­bi ska­tā­mi ne ti­kai Lat­vi­jas mu­ze­jos, bet arī Sev­rā, Dub­li­nā, Fa­en­cā, Že­nē­vā, dau­dzās pri­vāt­ko­lek­ci­jās pa­sau­lē
1982 MS par ga­da la­bā­ko ra­do­šo de­vu­mu Lat­ga­les ke­ra­mi­kā sā­ka pie­šķirt A.Pa­ulā­na me­da­ļu
Ierīkota me­mo­ri­ālā dar­bnī­ca Rai­ņa mu­ze­jā “Jas­mui­ža”

Li­cis pa­ma­tus no­va­da de­ko­ra­tī­vās pod­nie­cī­bas sti­lam. Iz­vei­do­jis dau­dzu vā­žu un sveč­tu­ru pa­mat­ti­pus. Iz­ko­pis iz­teik­smī­gu or­na­men­ti­ku, ko­lo­rī­tu. Pa­li­cis ne­pār­spēts plas­ti­ķis.

Literatūra:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”

                                            
Keramikas priekšmeti 

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites