PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūlijs 2024

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1107

Kopējais skaits: 1347719

AN­TONS RIVČS /1900-1967/

 

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Lei­ņa­kol­nā”(ta­gad Rē­zek­nes ra­jo­na Fei­ma­ņu pa­gasts) ke­ra­mi­ķa An­to­na Riv­ča ģi­me­nē.

Ama­tu ap­gu­vis pie Iz­ido­ra Vil­cā­na Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Dū­bēs”.

Ke­ra­mi­kai pie­vēr­sies kopš 1925.ga­da, strā­dā ko­pā ar brā­li Po­li­kar­pu vie­nā dar­bnī­cā, kurš vei­cis ro­tā­ju­mu iz­pil­di.

 

Dar­bi at­ro­das lie­lā­ka­jos Lat­vi­jas mu­ze­jos, Pē­ter­bur­gā un ke­ra­mi­kas mu­ze­jā Sev­rā.

 

Iz­cils ke­ra­mi­kas vir­po­tājs. Iz­teik­smī­gi ir vā­žu kā­ju ri­si­nā­ju­mi. Iz­man­to­jis gan uz vir­pas vei­do­tus pro­fi­lē­ju­mus, gan plas­tis­kas vi­ji­ņas, bed­rī­tes un ie­spai­dī­ju­mus. Māk­sli­nie­cis­ki spil­gtas ir eļ­ļas trau­ku un sau­ļo­tā sta­ba ti­pa vā­zes. Trau­ki iz­ce­ļas ar pro­por­ci­jās iz­sva­ro­tām for­mām

 

LI­TE­RA­TŪ­RA:

Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (2),Rī­ga,2000, “Pre­ses nams”

 

 

 

 

PO­LI­KARPS RIVČS /1898-1962/

 

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Lei­ņa­kol­nā”(ta­gad Rē­zek­nes ra­jo­na Fei­ma­ņu pa­gasts) ke­ra­mi­ķa An­to­na Riv­ča ģi­me­nē. Ama­tu ap­gu­vis pie sa­va tē­va.

Pat­stā­vī­gi ar ke­ra­mi­ku no­dar­bo­jas kopš 1912, in­ten­sī­vi pēc tē­va nā­ves 1923.ga­dā. Strā­dā ko­pā ar brā­li, iz­ro­tā­jis vi­ņa da­ri­nā­tos trau­kus.

 

1962 MS biedrs.

 

1936 pie­da­lās iz­stā­dēs. Dar­bi eks­po­nē­ti Lat­vi­jas un ār­zem­ju iz­stā­dēs: 1937 Pa­rī­zē, 1938 Ber­lī­nē, 1956,1958 Ļe­ņin­gra­dā(San­ktPē­ter­bur­ga), Ņu­jor­kā, Mek­si­kā, Ku­bā.

Per­so­nāl­iz­stā­de : 1959 Lie­pā­jā (ko­pā ar brā­li An­to­nu)

 

Ap­bal­vo­ju­mi: 1936 Lie­tiš­ķās māk­slas iz­stā­dē Rē­zek­nē ie­gu­vis at­zi­nī­bas rak­stu, 1937 1.Lat­vi­jas daiļ­amat­nie­cī­bas iz­stā­dē Rī­gā – bron­zas me­da­ļu, 1937 Starp­tau­tis­ka­jā māk­slas un teh­ni­kas iz­stā­dē Pa­rī­zē – sud­ra­ba me­da­ļu, 1940 Lat­ga­les māk­slas iz­stā­dē Dau­gav­pi­lī – zel­ta me­da­ļu.

 

Dar­bi at­ro­das lie­lā­ka­jos Lat­vi­jas mu­ze­jos, Pē­ter­bur­gā un ke­ra­mi­kas mu­ze­jā Sev­rā.

 

 

Rak­stu­rīgs smalks skrā­pē­tais un glez­no­tais raksts, no­ska­ņām ba­gāts ko­lo­rīts, kurš ie­gūts iz­man­to­jot vai­rā­ku to­ņu gla­zū­ras. Da­ri­nā­jis sīk­plas­ti­kas dar­bus, gal­ve­no­kārt svil­pau­nie­kus. Tie vei­do­ti ar la­bu de­ko­ra­tī­bu iz­jū­tu, ba­gā­tu fan­tā­zi­ju, kas sak­ņo­jas fol­klo­rā.

 

LI­TE­RA­TŪ­RA:

Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (2),Rī­ga,2000, “Pre­ses nams”

 

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites