PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūlijs 2024

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1271

Kopējais skaits: 1347883

1974 Dzi­mis Rē­zek­nes ra­jo­na Mal­tā.
Ama­tu ap­gu­vis pie vec­tē­va An­to­na, tē­va An­to­na, tē­vo­čiem Vik­to­ra un Pē­te­ra – spil­gtiem Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­kas meis­ta­riem. Jau piec­u ga­du ve­cu­mā sā­cis vei­dot svil­pau­nie­kus, ku­riem se­ko­ju­šas nau­das krā­tu­vī­tes, sta­bu­les ro­tā­tas ar tau­tu mei­tām, tau­tu dē­liem, mu­zi­kan­tiem un pa­sa­ku tē­liem. Cik vien se­vi at­ce­ras vien­mēr ir zi­nā­jis, ka būs ke­ra­mi­ķis
1989-1993 Mā­cās Rē­zek­nes LMV Ke­ra­mi­kas no­da­ļā
1993 pie­šķir­ta TDM kva­li­fi­kā­ci­ja
1990 sāk dar­bo­ties TLMS “Rē­zek­nes ap­riņ­ķa pūd­nī­ki”
1998 ie­sais­tās Lat­ga­les ke­ra­mi­kas sa­gla­bā­ša­nas fon­da (LKSF) dar­bī­bā, ir viens no di­bi­nā­tā­jiem
 1987 sāk pie­da­lī­ties iz­stā­dēs, ku­ru skaits snie­dzas vai­rā­kos des­mi­tos. No­zī­mī­gā­kās :
1
991 Lat­vie­šu tau­tas­tēr­pu un Lat­ga­les ke­ra­mi­kas iz­stā­de Hel­sin­kos (So­mi­jā)
1993 Gru­pas iz­stā­de Rī­gā (ko­pā ar An­dri, Pē­te­ri Uš­pe­ļiem, Mei­ku­lu Rei­dzā­nu)
1995 Uš­pe­ļu dzim­tas ke­ra­mi­kas iz­stā­de Rī­gā
1998 Bal­ti­jas val­stu no­va­du ke­ra­mi­kas iz­stā­de Rī­gā
1999 Per­so­nāl­iz­stā­de “2x25” (ko­pā ar Vēs­mu Uš­pe­li) Bal­vos.
Dar­bi ska­tā­mi mu­ze­ju ko­lek­ci­jās Aiz­krauk­lē, Bal­vos, Jas­mui­žā, Rē­zek­nē, Olen­bur­gā(Vā­ci­ja), Sev­ra­sā­ri (Hel­sin­ki, So­mi­ja) kā arī pri­vā­tās ko­lek­ci­jās.

At­kāp­jo­ties no Si­la­jā­ņu meis­ta­riem rak­stu­rī­gās krā­sai­nī­bas, gla­zū­ru lie­to ļo­ti at­tu­rī­gi un iz­kopj mā­la plas­ta da­bis­ko, pe­lē­ci­nā­to to­ņu un svē­pē­ju­ma teh­no­lo­ģi­jas ko­lo­ris­ti­ku.

Literatūra:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (3),Rī­ga,2000, “Pre­ses nams”

                                  

Keramikas priekšmeti

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites