PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Jūlijs 2024

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 1277

Kopējais skaits: 1347889

Dzi­mis Pre­iļu ra­jo­nā.
Ke­ra­mi­ku mā­cī­jies pie tē­va An­to­na un dzim­tas ra­diem Si­la­jā­ņos, meis­ta­rī­bu piln­vei­do­jis pie A.Pa­ulā­na.
1971 pie­šķir­ta TDM kva­li­fi­kā­ci­ja
1977 uz­ņemts JMA
1980 kļūst par MS bied­ru
1990 Or­ga­ni­zē un va­da TLMS “Rē­zek­nes ap­riņ­ķa pūd­nī­ki”
1998 ie­sais­tās LKSF dar­bī­bā
1964 sāk pie­da­lī­ties iz­stā­dēs, ku­ru skaits Lat­vi­jā snie­dzas pār­i sim­tam.
Dar­bi eks­po­nē­ti :
1973,1977,1979,1982 Mas­ka­vā; 1978,1980,1996 Pa­rī­zē
1978 Un­gā­ri­jā, 1984 Kau­ņā, 1985 Gdaņ­skā, 1986 Brē­me­nē, 1988 Ka­za­ņā, 1993 Hel­sin­kos, 1993,1997 Bon­nā 

Per­so­nāl­iz­stā­des:
1983,1998 Rī­gā, 1984 Lap­mež­cie­mā un Vi­ļā­nos, 1986,1988 Lī­vā­nos, 1990,1996 Jas­mui­žā. Ko­pā ar An­dri Uš­pe­li – 1994,1996 Baus­kā, 1997 Lie­pā­jā, Bon­nā, 1999 Pre­iļos
U
š­pe­ļu dzim­tas ke­ra­mi­kas iz­stā­dēs Jas­mui­žā (1982,1987), Rē­zek­nē(1983), Rī­gā(1995).
Dar­bi ska­tā­mi Valsts māk­slas mu­ze­jā, Et­no­grā­fis­ka­jā brīv­da­bas mu­ze­jā, Māk­slas fon­du krā­tu­vēs Rī­gā un Mas­ka­vā, mu­ze­ju ko­lek­ci­jās Dau­gav­pi­lī, Jas­mui­žā, Jē­kab­pi­lī, Lu­dzā, Rē­zek­nē, Sev­ra­sā­ri - Brīv­da­bas mu­ze­jā Hel­sin­kos, dau­dzās pri­vāt­ko­lek­ci­jās.

Ap­bal­vo­ju­mi:
1987 ar MS A.Pa­ulā­na me­da­ļu
1995 kā vie­nam no pir­ma­jiem ke­ra­mi­ķiem tiek pie­šķirts Tri­ju Zvaig­žņu or­de­nis
2001 Lie­lās fol­klo­ras ga­da bal­vas lau­re­āts (par tra­di­ci­onā­lās kul­tū­ras man­to­ju­mā bal­stī­tu jaun­ra­di).

Strā­dā Si­la­jā­ņu tau­tas ke­ra­mi­kas tra­dī­ci­jās. Sa­snie­dzis augs­tu meis­ta­rī­bas pa­kā­pi saim­nie­cī­bas un de­ko­ra­tī­vo trau­ku da­ri­nā­ša­nā. Ke­ra­mi­kai rak­stu­rī­ga iz­sva­ro­ta, tvir­ta for­ma, si­lu­eta lī­ni­ju tī­rī­ba un ko­lo­rī­ta smal­kums. 

LI­TE­RA­TŪ­RA:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (3),Rī­ga,2000, “Pre­ses nams”

                                            

Keramikas priekšmeti

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites