PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Septembris 2023

P O T C P S Sv
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 601

Kopējais skaits: 1061028

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Dū­bēs” (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads).
Ama­tu mā­cī­jies no tē­va Jo­ahi­ma Vil­cā­na. 1910 uz­sā­cis pat­stā­vī­gas pod­nie­ka ama­ta gai­tas. At­grie­žo­ties no fron­tes (I pa­sau­les karš) pie­vēr­šas gal­ve­no­kārt saim­nie­cī­bas trau­ku da­ri­nā­ša­nai. De­ko­ra­tī­vai ke­ra­mi­kai pie­vēr­šas 20-to ga­du no­ga­lē.
1957 uz­ņemts MS
1936 sāk pie­da­lī­ties iz­stā­dēs, no ku­rām no­zī­mī­gā­kās :
1937 Pa­rī­zē – Starp­tau­tis­ka­jā māk­slas un teh­ni­kas iz­stā­dē pie­šķir­ta zel­ta me­da­ļa un dip­loms
1938 Ber­lī­nē – Starp­tau­tis­ka­jā amat­nie­cī­bas iz­stā­dē pie­šķirts Go­da dip­loms
1955 Lat­vie­šu māk­slas iz­stā­dē Mas­ka­vā
1958 Lat­vie­šu māk­slas iz­stā­dē Bu­ka­res­tē
1959 Leip­ci­gā
Dar­bi at­ro­das vi­su no­zī­mī­gā­ko Lat­vi­jas mu­ze­ju krā­ju­mos, dau­dzās pri­vāt­ko­lek­ci­jās, arī ār­ze­mēs. 

Ap­bal­vo­ju­mi:
1936 3.god­al­ga Lat­ga­les ap­ga­ba­la iz­stā­dē Rē­zek­nē.
1937 Sud­ra­ba me­da­ļa 1.Lat­vi­jas daiļ­amat­nie­cī­bas iz­stā­dē Rī­gā, 2.god­al­ga Zem­ga­les ap­ga­ba­la iz­stā­dē Jel­ga­vā
1940 sud­ra­ba me­da­ļa un dip­loms Lat­ga­les no­va­da daiļ­amat­nie­cī­bas iz­stā­dē Dau­gav­pi­lī
1958 pie­šķirts Lat­vi­jas PSR No­pel­niem ba­gā­tā māk­slas dar­bi­nie­ka go­da no­sau­kums. 
1967 ap­bal­vots ar me­da­ļu “Par dar­ba va­ro­nī­bu”.

Viens no ie­vē­ro­ja­mā­ka­jiem Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­kas sti­la de­ko­ra­tī­vo for­mu ra­dī­tā­jiem
Iz­ko­pis gra­fis­kā rak­sta ele­men­tus un kom­po­zī­ci­jas pa­ņē­mie­nus. Ie­vie­sis ko­lo­rī­to po­li­hro­mi­ju.
Dar­biem rak­stu­rī­ga kla­sis­ki skaid­ra, iz­mek­lē­ta for­ma, ska­nī­gi sa­bal­sots ko­lo­rīts, at­tu­rīgs gra­fis­kais re­tāk plas­tis­kais ro­tā­jums. Tie iz­ce­ļas ar iz­pil­dī­ju­ma pre­ci­zi­tā­ti un pie­mīt pro­por­ci­ju har­mo­ni­ja, for­mas un ro­tā­ju­mu sa­ska­ņa, rak­stu­rīgs skrā­pē­tais raksts, kas kār­tots daudz­vei­dī­gās kom­po­zī­ci­jās.
Viens no pir­ma­jiem lie­to­jis da­žā­du to­ņu gla­zū­ru sa­li­ku­mus, bi­jis tei­cams ko­lo­rists.
Ie­tek­mē­jis P.Čer­ņav­ska, A.Uš­pe­ļa, S.Vil­cā­na daiļ­ra­di.

Literatūra:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (4),Rī­ga,2003, “Pre­ses nams”

                

Keramikas priekšmeti

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites