PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Septembris 2023

P O T C P S Sv
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 601

Kopējais skaits: 1061028

Dzi­mis Rē­zek­nes ap­riņ­ķa Si­la­jā­ņu pagasta Ju­rī­šos (tagad Preiļu rajona Riebiņu novads). Ama­ta pa­ma­tus ap­gu­vis pat­stā­vī­gi, jau pus­au­džu ga­dos mī­cī­dams mā­lus pie ap­kār­tnes pod­nie­kiem. Par au­to­ri­tā­ti uz­ska­tī­ja P.Vil­cā­nu, ku­ra ra­dī­to sti­lis­tis­ko ie­vir­zi iz­ko­pis sa­vā turp­mā­ka­jā daiļ­ra­dē.
1956 Ap­rī­ko­jis dar­bnī­cu un cep­li Si­la­jā­ņu pa­gas­ta “Bab­ros”.
1959 Uz­ņemts MS.
1983 Pār­cē­lies uz dzī­vi un ra­do­šā dar­ba gai­tām Pre­iļos.
1989 Pie­šķirts Lat­vi­jas PSR no­pel­niem ba­gā­tā māk­slas dar­bi­nie­ka no­sau­kums.
1996 Ap­bal­vots ar Tri­ju Zvaig­žņu or­de­ni.
1942 sā­cis pie­da­lī­ties iz­stā­dēs Lat­vi­jā un ār­ze­mēs.

Per­so­nāl­iz­stā­des:
1973, 1983 Rī­gā;1982 Dau­gav­pi­lī;1983 Rē­zek­nē, Jas­mui­žā; 1984 Ga­lē­nos, Rož­upē
1986,1987 Pre­iļos;1988 Bal­vos, Lī­vā­nos, Rē­zek­nē, Jas­mui­žā.

 Ap­bal­vo­ju­mi:
1977 Zel­ta me­da­ļa un 1.pa­kā­pes dip­loms Mas­ka­vā Taut­saim­nie­cī­bas sa­snie­gu­mu iz­stā­dē.
Lat­vi­jas PSR Kul­tū­ras mi­nis­tri­jas E.Mel­ngai­ļa 1pakāpes lau­re­āta no­zī­me par pie­da­lī­ša­nos Vis­sa­vie­nī­bas paš­dar­bī­bas māk­slas fes­ti­vā­lā.
1983 A.Pa­ulā­na me­da­ļa un MS go­da raksts.                                       

Spilgts un ti­pisks Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­kas for­mu un gra­fis­kā no­vir­zie­na pār­stā­vis, ne­pār­spēts po­li­hro­mā grez­nā un glez­nie­cis­kā, smal­kām ni­an­sēm ba­gā­tī­gā ko­lo­rī­ta meis­tars.
Augst­a pro­fe­si­onā­lā meis­ta­rī­ba vi­sās ke­ra­mi­kas jo­mās : iz­cils vir­po­tājs, gla­zū­ru pār­zi­nā­tājs un lie­to­tājs, gra­vē­tā un plas­tis­kā or­na­men­ta meis­tars.

Li­te­ra­tū­ra:
I.Viļ­ču­ka, P.Uš­pe­lis Sveč­tu­ris Lat­ga­les ke­ra­mi­kā,Rē­zek­ne,2000, “Lat­ga­les dru­ka”
Māk­sla un ar­hi­tek­tū­ra bio­grā­fi­jās (1),Rī­ga,1995, “Lat­vi­jas en­cik­lo­pē­di­ja”.

Vairāk par P.Čerņavski lasāms Mariannas Abrickas diplomdarbā “Silajāņu keramikas dižmeistars Polikarps Čerņavskis”, kuru ar autores atļauju piedāvajam elektroniskajā formātā. Diplomdarba tapšanā izmantotas P.Čerņavska atmiņas-intervijas. 

                                              

Keramikas priekšmeti

Literatūra

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites