PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Decembris 2023

P O T C P S Sv
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 650

Kopējais skaits: 1113145

APSTIPRINĀTS

Ar Preiļu novada domes

2009.gada 22.decembra

Sēdes lēmumu

(protokols Nr.21.punkts 10.)

Preiļu Galvenās bibliotēkas nolikums
 

  1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Preiļu Galvenā bibliotēka (turpmāk-Bibliotēka) ir Preiļu novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kartībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma-iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.2. Bibliotēka ir Preiļu novada domes izveidota iestāde, kas veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada pašvaldību bibliotēkām, kura pamatojoties uz Preiļu novada domes un Aglonas novada domes, Līvānu novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes savstarpējo vienošanos koordinē novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbu, sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību. Reģiona bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Aglonas novada domes, Līvānu novada domes, Preiļu novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes līdzekļiem

1.3. Savā darbībā Bibliotēka ievēro Satversmi, LR Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām” un citus LR likumus, MK noteikumus, citus normatīvos aktus, Preiļu novada domes lēmumus un rīkojumus, Bibliotēkas izmantošanas noteikumus un šo  Nolikumu.

1.4. Bibliotēkas krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēkas izmantošanas noteiktajā kārtībā.

1.5. Bibliotēka attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīga. Ierobežojumus  bibliotēkas krājumu veidošanā var noteikt ar likumu.

1.6. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Preiļu novada dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

1.7.  Bibliotēkai ir juridiskas personas statuss, tai ir zīmogs ar bibliotēkas nosaukumu, sava atribūtika.

 

 

2. Bibliotēkas uzdevumi

2.1. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.2. Nodrošināt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu, datu bāzu abonēšanu.

2.3. Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotekāro un bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšanu Bibliotēkas lietotājiem.

2.4. Radīt iespēju Bibliotēkas lietotājiem izmantot Bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas, atrašanās vietas un citiem faktoriem.

2.5. Nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu, kā arī citu novada bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus nodrošināt citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku krājumu pieejamību.

2.6. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem un ar citu bibliotēku palīdzību nodrošināt bibliotēku pakalpojumu pieejamību Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada teritorijā.

2.7. Nodrošināt Bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bezmaksas izmantot datoru. Datora un interneta bezmaksas izmantošanas kārtību noteikt Bibliotēkas lietošanas noteikumos.

2.8. Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu, koordinēt novada Bibliotēku krājumu komplektēšanu.

2.9. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās  informācijas pieejamību.

2.10.Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

2.11. Bibliotēka sadarbībā ar Preiļu novada bibliotēkām, veic sekojošus uzdevumus:

2.11.1. konsultē novada bibliotēkas darba jautājumos, koordinē novada bibliotēku darbību;

2.11.2. veic dāvinājumu un par valsts budžeta līdzekļiem iegādāto izdevumu bibliotekāro apstrādi, sadali;

2.11.3. veido un uztur elektroniskos katalogus un datu bāzes, kā arī nodrošina šis informācijas pieejamību un izmantošanu novada bibliotēkās;

2.11.4. koordinē novada bibliotēku informācijas tīkla izveidi un darbību;

2.11.5. koordinē novadpētniecības, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu novada bibliotēkās;

2.11.6. izstrādā novada bibliotēku attīstības plānu, izstrādā kopējus projektus;

2.11.7. veic novada bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību pārraudzību, sniedz nepieciešamo palīdzību.

  2.12. Preiļu Galvenās bibliotēkas reģiona funkcijas:

2.12.1. koordinēt un metodiski vadīt Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada publisko bibliotēku darbu;

2.12.2. veidot Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada bibliotēku  krājumu elektronisko kopkatalogu,  Novadpētniecības  datu bāzi, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;

2.12.3.organizēt reģiona mēroga literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus;

2.12.4. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo informāciju par bibliotēku darbu Aglonas novadā, Līvānu novadā, Preiļu novadā, Riebiņu novadā un Vārkavas novadā, organizēt profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumus;

2.12.5. sniegt konsultatīvu un metodisku palīdzību Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada bibliotēkām, popularizēt to darbu;

2.12.6. organizēt Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus;

2.12.7. rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkās, koordinēt Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada publisko bibliotēku automatizētā informācijas tīkla izveidi un darbību;

2.12.8. saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību, vākt un apkopot Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada bibliotēku statistiskos pārskatus;

2.12.9. sadarbojoties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā;

2.12.10. veikt depozītbibliotēkas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada pašvaldību bibliotēkām.

2.12.11.veikt bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, sniegt tām nepieciešamo profesionālo un konsultatīvo palīdzību (bibliotēku apmeklējumi uz vietām, semināru, kursu, praktisku nodarbību organizēšana).

2.12.12. konsultēt un sniegt metodisko palīdzību Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada pašvaldību bibliotēkām krājuma veidošanā.

2.12.13. nodrošināt krājuma un elektronisko tiešsaistes datu bāzu pieejamību ikvienam Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada iedzīvotājam.

2.12.14. pēc Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada pašvaldību publisko bibliotēku pieprasījuma izpildīt bibliogrāfiskās uzziņas, telefoniski vai elektroniski un sniegt konsultācijas bibliogrāfisko uzziņu izpildē.

2.12.15. pārraudzīt darbu ar bērniem Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada publiskajās bibliotēkās sadarbībā ar Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu.

 

3. Bibliotēkas tiesības

3.1. Pastāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2. Saskaņā ar šo nolikumu veidot bibliotēkas struktūru.

3.3. Saņemt augstākstāvošo organizāciju metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos.

3.4. Saņemt no Preiļu novada domes Bibliotēku likuma 17.panta kārtībā bibliotēkas uzturēšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu līdzekļus bibliotēkas uzdevumu izpildei.

3.5. Saņemt no Aglonas novada domes, Līvānu novada domes, Preiļu novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes Bibliotēku likuma 17.panta kārtībā nepieciešamos finanšu līdzekļus Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai.

3.6. Saņemt no valsts budžeta speciāli paredzētos līdzekļus ar bibliotēkas attīstību saistītu programmu un projektu realizēšanai.

3.7. Saņemt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus, arī ziedojumus un dāvinājumus, kas izmantojami saskaņā ar ziedotāja vai dāvinātāja norādījumiem.

3.8. Sniegt maksas pakalpojumus lietotājiem saskaņā ar Preiļu novada domes apstiprinātiem bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

3.9. Noteikt kavējumu naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par bojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti lietotājiem saskaņā ar Preiļu novada domes apstiprinātiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

3.10. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstībai - darbinieku tālākizglītībai, bibliotēkas krājumu papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.

3.11. Komplektēt krājumus pasūtot vai iepērkot literatūru izdevniecībās, grāmatu tirdzniecības organizācijās, iegādājoties grāmatas no iedzīvotājiem.

3.12. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

3.13. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot Autortiesību likuma prasības.

3.14. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās organizācijās, piedalīties to darbībā.

3.15.Piedalīties Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada publisko bibliotēku darba novērtēšanā.

3.16. Iesniegt Preiļu novada domei priekšlikumus par Bibliotēkas darbību.

3.17. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. Organizatoriskā struktūra un vadība

4.1. Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Preiļu novada dome, ievērojot Bibliotēkas likumu un citu normatīvo aktu prasības.

4.2. Bibliotēkas darbu vada un par darbību atbild bibliotēkas direktors, kuru pieņem amatā un atlaiž no amata Preiļu novada dome saskaņojot ar Latvijas Bibliotēku padomi.

4.3.Bibliotēkas direktors var būt persona, kurai ir bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs un attiecīga izglītība bibliotēku darba jomā saskaņā ar Bibliotēku likuma 25.pantu.

4.4. Bibliotēkas direktors:

4.4.1. organizē un vada Bibliotēkas darbu atbilstoši amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem, tiesībām un pilnvarām un ir atbildīgs par Bibliotēkas darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības.

4.4.2. ievērojot normatīvos aktus pieņem darbā un atlaiž no darba Bibliotēkas darbiniekus, nosaka Bibliotēkas darbinieku atalgojumu, darba pienākumus un atbildību;

4.4.3.organizē Bibliotēkas darbības un attīstības stratēģiju, ikgadējo Bibliotēkas darbības plānu un budžeta projektu;

4.4.4. atbild par Bibliotēkas funkciju un uzdevumu veikšanu;

4.4.5.atbild par Bibliotēkas mantas, citu resursu un finansu līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu;

4.4.6.atbild par Bibliotēkas darbības tiesiskumu;

4.4.7.iesniedz Preiļu novada domei priekšlikumus par Bibliotēkas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

4.4.8. koordinē un pārrauga novada Bibliotēku darbu, finanšu līdzekļu izmantošanu, veic novada bibliotēku darba stratēģisko plānošanu, izstrādā novada bibliotēku attīstības programmas, plānus, pārskatus, priekšlikumus un iesniedz novada domē;

4.4.9. ir atbildīgs par bibliotēkas reģistrāciju un akreditāciju Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā;

4.4.10.nodrošina Bibliotēkas personāla vadību;

4.4.11.veido Bibliotēkas struktūru, nosaka tās darbības mērķi un galvenos pienākumus;

4.4.12. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.

4.5. Bibliotēka veido nodaļas, kuras nodrošina tās uzdevumu izpildi:

lietotāju apkalpošanu;

krājumu komplektēšanu, apstrādi un saglabāšanu;

informācijas, bibliogrāfisko un novadpētniecības darbību;

bibliotēku darba koordināciju, metodisko, konsultatīvo un darbinieku apmācības un tālākizglītības darbu;

bibliotēkas uzdevumu tehnisko realizāciju un saimniecisko darbību;

jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu.

4.5.1.Bibliotēkas struktūra tiek noteikta, lai nodrošinātu vienotu bibliotēku informācijas tīklu novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada teritoriālās vienībās, pamatojoties uz bibliotēku vienoto fondu, bibliogrāfisko aparātu un vienotu iespieddarbu un citu dokumentu apstrādi.

4.5.2. Bibliotēkas struktūrvienības:
Aizkalnes pagasta bibliotēka,
Līču pagasta bibliotēka,

Pelēču pagasta bibliotēka,

Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka,

Saunas pagasta bibliotēka,

Saunas pagasta Smelteru bibliotēka.

 

4.5.3. Bibliotēkai ir sekojošas nodaļas:
Lasītāju apkalpošanas nodaļa, kurā ietilpst :
                        abonements;
                        lasītava;

Interneta piekļuves punkts.

Informācijas un bibliogrāfiskā darba nodaļa;

Krājumu komplektēšanas un apstrādes nodaļa;

Bērnu literatūras nodaļa

4.5.4. Nodaļas izveido, reorganizē vai likvidē Bibliotēkas direktors.

4.5.5. Bibliotēkas struktūrā iekļautās bibliotēkas ir patstāvīgas struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar Bibliotēkas direktora apstiprinātu nolikumu, to darbu nodrošina un vada struktūrvienības vadītājs.

4.5.6. Bibliotēkas nodaļas darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Bibliotēkas direktors;

4.5.7. Bibliotēkas darbinieku skaitu plāno direktors, bet apstiprina Preiļu novada dome, vadoties pēc Bibliotēkas uzdevumiem, struktūras, darba apjoma un LR Ministru kabineta noteikumiem par bibliotēku darbiniekiem saskaņā ar Bibliotēku likuma 25.pantu;

4.5.8. Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, ko apstiprina Bibliotēkas direktors.

5.Finansējums un materiāli tehniskais nodrošinājums

5.1. Bibliotēkai un tās struktūrā ietilpstošajām bibliotēkām ir savi nodalītie finansu līdzekļi, kurus veido:

5.1.1. Preiļu novada domes līdzekļi;

5.1.2. Aglonas novada domes, Līvānu novada domes, Riebiņu novada domes un Vārkavas novada domes līdzekļi;

5.1.3.valsts finansējums mērķdotāciju veidā;

5.1.4. citi ienākumu avoti-ziedojumi, dāvinājumi, soda naudas, maksas pakalpojumi, fondu līdzekļi.

5.2.Bibliotēkas finansējumu pamatbudžetam piešķir Preiļu novada dome, nodrošinot līdzekļus Bibliotēku likuma 17.panta 2.punktā paredzētajām vajadzībām:

5.2.1.Bibliotēkas krājumu organizēšanai, papildināšanai, restaurācijai un cita veida saglabāšanai, (elektroniskie vārti, apsardze, ugunsdrošības un citām iekārtām) atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

5.2.2. Bibliotēkas telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

5.2.3. Bibliotēkas komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

5.2.4. Bibliotēkas darbinieku atalgojumam;

5.2.5. Bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas celšanai;

5.2.6. Bibliotēkas darbības popularizēšanai;

5.2.7. Bibliotēku sadarbībai.

5.2.8. Bibliotēka var saņemt arī valsts budžeta vai Preiļu novada domes finanšu līdzekļus īpašu, ar bibliotēku saistītu projektu un programmu realizēšanai.

5.2.9. Bibliotēka savu materiālo un tehnisko pamatu attīsta, izmantojot Preiļu novada domes piešķirtos līdzekļus un papildu finansēšanas avotus.

5.3. Bibliotēkas grāmatvedības uzskaiti veic Preiļu novada domes grāmatvedība atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

 

Preiļu novada domes priekšsēdētājs                  A.Adamovičs

 

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites