PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Maijs 2023

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 484

Kopējais skaits: 994828

APSTIPRINĀTS

Ar Preiļu novada domes

2009.gada 22.decembra

Sēdes lēmumu

(protokols Nr.21, punkts 11)

 

PREIĻU GALVENĀS BIBLIOTĒKAS
IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Preiļu Galvenā bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visām personām.
1.2. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, Bibliotēkas nolikums un šie noteikumi.

2. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN PIERAKSTĪŠANĀS KĀRTĪBA

2.1. Bibliotēkas lietotāju tiesības:

2.1.1. Saskaņā ar Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem brīvi, bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumus, informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes.

2.1.2. Saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu.
2.1.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājumiem vai pasūtīt tos starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu LR un ārvalstu bibliotēku krājumiem.

2.1.4. Izmantot Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus.
2.1.5. Piedalīties Bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.

2.1.6. Bibliotēkas lasītājiem - invalīdiem ar kustību un redzes traucējumiem ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus mājās, Bibliotēkai piešķirtā pašvaldības budžeta ietvaros. Šos Bibliotēkas lietotājus apkalpo mājās ne retāk, kā reizi 2-4 nedēļās.

2.2. Bibliotēkas lietotāju pienākumi:

2.2.1. Ievērot Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.

2.2.2. LR likumos, Bibliotēkas nolikumā un Bibliotēkas izmantošanas noteikumos paredzētajā kārtībā atlīdzināt Bibliotēkai nodarītos zaudējumus.

2.2.3. Par lasītāja kartes nozaudēšanu jāziņo Bibliotēkas darbiniekiem, lai saņemtu atjaunotu lasītāja karti.

2.2.4. Lasītavās neizmantot mobilos tālruņus, ievērot klusumu, netraucēt darbu citiem Bibliotēkas apmeklētājiem.

2.2.5. Brīvpieejas fondā neatrasties ar somām, kuru izmērs pārsniedz 30x20 cm un pārtikas produktiem.

2.2.6. Bibliotēkas telpās aizliegts uzturēties alkoholiskā reibumā, nehigiēniskā un sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī

2.3. Pierakstīšanās kārtība bibliotēkā:

2.3.1. Bibliotēkā lietotāji tiek reģistrēti no 15 gadu vecuma (Bērnu literatūras nodaļā bez vecuma ierobežojumiem).

2.3.2. Pierakstoties Bibliotēkā, bibliotēkas lietotājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā fiksēts LR iedzīvotāju personas kods, nepilngadīgajiem - personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda vecāku (vecāka) iesniegums - galvojums.

2.3.3. Bērni, kas uzturas bērnu namos, internātskolās, Bibliotēkā var pierakstīties pēc šīs iestādes iesnieguma galvojuma.

2.3.4. Personām, kas nav Aglonas novada, Līvānu novada, Preiļu novada, Riebiņu novada un Vārkavas novada iedzīvotāji, ir tiesības pierakstīties bibliotēkā un izmantot bibliotēkas krājumus lasītavā vai saņemt ne vairāk par 3 izdevumiem lietošanai ārpus Bibliotēkas.

2.3.5. Pierakstoties Bibliotēka lietotājiem jāiepazīstas ar tās izmantošanas noteikumiem un ar savu parakstu lasītāja formulārā jāapstiprina apņemšanās ievērot šos noteikumus.

2.3.6. Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam izsniedz Lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.

2.3.7. Mainot uzvārdu, dzīves, darba vietu vai telefona numuru, lietotājam tas jāpaziņo attiecīgās struktūrvienības bibliotekāram Bibliotēkas kārtējās apmeklēšanas reizē.

3.BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus Bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir:

3.1.1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumiem, informācijas meklēšanas iespējām.
3.1.2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāju pieprasījuma abonementā, lasītavās un citās bibliotēkas struktūrvienībās.
3.1.3. Informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku un datubāzu) izmantošana, vienkāršu bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktoloģisko uzziņu sniegšana.
3.1.4. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiskie pasākumi, ekskursijas pa bibliotēku).
3.1.5. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām rajona, valsts vai ārvalstu bibliotēkām.

 

3.2. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību, Bibliotēka sniedz par samaksu, ko saņem virs pamatbudžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

3.3. Maksu par pakalpojumiem nosaka pēc Preiļu novada domes apstiprinātajiem tarifiem un pēc vienošanās. Pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.


3.4. Lietotājiem uz mājām izsniegto izdevumu lietošanas termiņi - grāmatām - 4 nedēļas, jaunieguvumiem - 10 dienas, žurnāliem - 10 dienas. Paaugstināta pieprasījuma grāmatām, saskaņā ar fiksētajiem lasītāju pieprasījumiem – 10 dienas. Nepieciešamības gadījumā (ja pēc šīs grāmatas vai cita materiāla nav pieprasījuma) termiņu var pagarināt, bet ne vairāk kā 3 reizes.

3.5. Lietotājiem vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē ārpus Bibliotēkas izsniedz ne vairāk kā - 10 grāmatas, 6 žurnālus, pēdējo 3 mēnešu žurnālu numurus neizsniedz.

3.6. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas datu bāzē.

3.7. Lietotājiem aizliegts iznest no bibliotēkas nepiereģistrētus izdevumus.

3.8. Lietotājiem ir tiesības pieprasīto literatūru rezervēti izmantošanai ne ilgāk kā nedēļu.

3.9. Bibliotēkas krājumā neesošus lietotājiem nepieciešamos izdevumus, kuri saņemti no citām bibliotēkām SBA kārtā var izmantot tikai lasītavā.

3.10. Grāmatas un citus materiālus ar Bibliotēkas zīmogu “L” lietošanai mājās izsniedz tikai, izmantojot pakalpojumus "Nakts abonements" vai "Svētku un izejamo dienu abonements". Šādi izsniegto grāmatu un žurnālu lietošanas termiņš ir līdz bibliotēkas atvēršanai nākošajā bibliotēkas darba dienā. Par šo termiņu neievērošanu lietotājam var aizliegt turpmāk izmantot pakalpojumus "Nakts abonements" un "Svētku un izejamo dienu abonements", par ko viņam Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājs paziņo rakstveidā.

3.11. Lietotājiem jāievēro bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi nodoti iepriekš saņemtie izdevumi.

3.12. Lietotājam, kas noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtos izdevumus, bibliotēka 2 nedēļu laikā nosūta atgādinājumu - brīdinājumu. Sākot ar pirmo kavēto dienu bibliotēkas informācijas sistēma automatizēti aprēķina soda naudu par katru nokavēto dienu katrai grāmatai vai citam materiālam saskaņā ar apstiprināto tarifu. Līdz parāda saistību izpildei lietotājam nav tiesību pagarināt un saņemt uz mājām grāmatas vai citus materiālus un izmantot internetu, biroja programmatūru Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

3.13. Lietotājam aizliegts bojāt bibliotēkas iespieddarbus u.c. dokumentus (izdarot tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas u.tml). Par pamanītiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.

3.14. Lietotājam, kurš nozaudējis iespieddarbus vai nodarījis kādu citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai saturiski līdzvērtīgiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem. Ja nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad jāatlīdzina tā vērtība atbilstoši šodienas grāmatu tirgus situācijai (minimālā summa 3 Ls).

3.15. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt bibliotēkai nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu.

3.16. Par civiltiesisku kaitējumu, kuru bibliotēkas krājumam nodarījuši nepilngadīgi bibliotēkas lietotāji, atbildīgi viņu vecāki.

3.17. Lietotājus, kuri neievēro bibliotēkas izmantošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, izslēdz no bibliotēkas lietotāju saraksta uz termiņu līdz vienam gadam, vai atkārtoti - pavisam.

3.18. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt bibliotēkas direktorei, vai Preiļu novada pašvaldībai.

3.19. Datoru un interneta lietotāja pienākumus un tiesības nosaka datora un interneta izmantošanas noteikumi (Pielikums Nr.1.)

 

4. MAKSAS PAKALPOJUMU APMĒRA NOTEIKŠANA

 

Maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka Preiļu novada dome.

 

 

 

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja                               S.Brice

 

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites