PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Decembris 2023

P O T C P S Sv
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Balsošana
Kādus bibliotēkas attālinātos pakalpojumus izmantojat visvairāk?

e-grāmatu bibliotēka 3td.lv

iespēja pasūtīt grāmatu elektroniski

bibliotekāra konsultācijas pa telefonu vai e-pastu

datubāze Letonika.lv

rakstu kopiju piegāde e-pastā

novadpētniecības kolekcijas materiāli

Apmeklētāji
Šodien: 639

Kopējais skaits: 1113134

                                              Par spī­ti grū­tī­bām un lik­stām, ku­ras gad­sim­tu gai­tā pie­mek­lē­ju­šas Lat­ga­li ir sa­gla­bā­jies tās ga­rī­gums, kurš vi­pār­lie­ci­no­šāk vir­mo ke­ra­mi­kā, ke­ra­mi­kā, kas pa­zīs­ta­ma ar for­mu un zīm­ju daudz­vei­dī­bu, iz­teik­smī­gu­mu un sau­les sil­tu dzī­vī­bas spē­ku.
     Un šo­dien būs ru­na par at­pa­zīs­ta­mā­ko un spil­gtā­ko lap­pu­si Lat­ga­les ke­ra­mi­kā - Si­la­jā­ņu ke­ra­mi­ķu ko­pu, ku­ras daudz­skait­lī­ga­jā pār­stāv­nie­cī­bā uz man­to­ta­jām tra­dī­ci­jām ir veidojušies stip­rā­kie ra­do­ša­jā ta­lan­tā, ama­ta mā­kā un rak­stu­rā. Tās ir Vil­cā­na un Pa­ulā­na dzim­tu dar­bnī­cās augušie ke­ra­mi­ķi, ke­ra­mi­ķu pa­au­dzes, ku­ru rok­raksts ir ­ska­tāms arī šo­die­nas māla darinājumos Latgalē.     
     Pateicoties Lat­vi­jas Kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da 2005.ga­da mērķ­prog­ram­mai “Bib­li­otē­ku, ar­hī­vu un mu­ze­ju sa­dar­bī­bas pro­jek­tu di­gi­tā­lā vi­dē at­balsts” tiek piedāvāta interaktīva informācija “Silajāņu keramiķi”, kura veidota no Preiļu rajona galvenās bibliotēkas un Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja filiāle Raiņa muzeja “Jasmuiža” krājumos esošajiem materiāliem.
     Īpa­ša pa­tei­cī­ba Web sa­da­ļas “Si­la­jā­ņu ke­ra­miķi” radīšanā - Ri­tai Dže­ri­ņai (biblio­grā­fis­ko da­tu ap­strā­de IS Ali­se vi­dē, Aiz­kal­nes bib­li­otē­ka), Sol­vi­tai Brū­ve­rei (ke­ra­mi­kas ko­lek­ci­jas fo­to­fik­sā­ci­ja un ap­strā­de, Rai­ņa mu­zejs “Jas­mui­ža”), Inā­rai Ba­ta­rā­gai un Je­ļe­nai Ļe­dov­ska­jai (Web sa­da­ļas iz­strā­de mā­jas la­pā www.preilubiblioteka.lv, Pre­iļu ra­jo­na gal­ve­nā bib­li­otē­ka).
     Pro­jekts īs­te­nots ar Lat­vi­jas Valsts kul­tūr­ka­pi­tā­la fon­da, Valsts aģen­tū­ras “Kul­tū­ras in­for­mā­ci­jas sis­tē­mas”, Rakst­nie­cī­bas, te­āt­ra un mū­zi­kas mu­ze­ja, Pre­iļu no­va­da Kul­tū­ras cen­tra un Pre­iļu ra­jo­na pa­do­mes at­bal­stu.  
 

Latgales keramika 
J.Pujāta grāmata Latgales keramika  
Keramiķu biogrāfijas 
Fotogalerija
Literatūra
Publikāciju apskats
Saites Internetā

Uz sākumu

 
Bērnu literatūras nodaļa

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites